Bitne izmjene novog Zakona u udrugama (74/14) u odnosu na stari Zakon o udrugama ( NN 88/01, NN 11/02)

Novi Zakon o udrugama stupio je na snagu 01.10.2014.( NN 74/14) i prema njemu sve  Udruge dužne su prilagoditi svoje statute do 30.09.2015.

Bitne izmjene  odnose se na slijedeće :

Proširen je obvezan  sadržaj statuta  na način da statut mora sadržavati odredbe o ciljevima, gospodarskoj djelatnosti , načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora.

  • Jasnije su i preciznije propisane odredbe vezane uz upravljanje Udruge  te tijelima Udruge   posebno u odnosu na skupštinu ( sastav, nadležnost i održavanje sjednica ).
  • Stavljen je veći naglasak na javnost tako da bi svi podaci upisani u Registru udruga kao i Statut Udruge bili javni i javno dostupni na internetskoj stranici  Ministarstva uprave.
  • Temeljitije su određene odredbe o imovini i financijskom poslovanju Udruge na način da se preciznije definira što čini imovinu i kako se s imovinom postupa.
  • Odredba o izboru i opozivu likvidatora udruge mora biti unesena u novi Statut, a likvidatora se imenuje na sjednici Skupštine što mora biti vidljivo iz zapisnika  te ga putem obrasca Zahtjev za upis promjena u Registar udruga prijavljujemo u Registar udruga.
  • Konkretnije se uređuje pod kojim uvjetima Udruga može  obavljati gospodarske djelatnosti.
  • Razlika između pojma neprofitnosti  udruge i pojma  gospodarske djelatnosti je u tome što neprofitnost znači da Udruga  smije obavljati djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi  utvrđeni statutom , kao i djelatnosti kojima se stječe prihod,  ali ne radi stjecanja dobiti za svoje članove ili druge fizičke ili pravne osobe ( svaki prihod koji udruga ostvari mora se utrošiti isključivo za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti kojima  se ostvaruju njezini ciljevi) dok pojam gospodarska djelatnost u smislu Zakona o porezu  na dobit  uzima u obzir činjenicu da bi neoporezivanje  Udrugu stavilo u povoljniji položaj na tržištu od poduzetnika koji je obveznik poreza na dobit i obavlja istu djelatnost.
  • Prijavom gospodarske djelatnosti ulazi se u sustav Poreza na dobit . Porezno razdoblje je kalendarska godina. Porez na dobit obračunava se i plaća po stopi od 20% na utvrđenu poreznu osnovicu.
  • Porezna osnovica poreza na dobit = Ukupni prihod od obavljanja gospodarske djelatnosti –ukupni rashod od obavljanja gospodarske djelatnosti = dobit ili gubitak od obavljanja gospodarske djelatnosti

Porez po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti je između ostalih i porez na tvrtku ili naziv. Iznos poreza je najviše do 2.000,00 kuna godišnje po nazivu prema odluci grada ili općine o visini poreza.

Rozita Kuzma, struč.spec.admin.publ.