Primjena Zakona o pružanju usluga u turizmu na sportske udruge

U svezi s putovanjima sportaša na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, a poradi tumačenja odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) Ministarstvo turizma dalo je svoje mišljenje KLASA:011-03/18-02/29,URBROJ: 529-06-01-01/1-18-2 od 11. travnja 2018. gdje navode slijedeće:  odlazak sportaša, članova sportskih udruga  na pripreme i natjecanja  u organizaciji  sportskih…

Pročitajte više

Financijski izvještaj udruge za prvo polugodište 2017. godine

Financijski izvještaj za razdoblje siječanj- lipanj 2017.godine moraju sastavljati i predati: udruge obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva novoosnovane udruge od čijeg je osnivanja prošlo tri i manje godine udruge koje dobrovoljno vode dvojno knjigovodstvo Udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo ne moraju sastavljati i predavati financijske izvještaje za prvo polugodište 2017. Godine.…

Pročitajte više

Amortizacija kod udruga

Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu koji je stupio na snagu 01. siječnja 2015.godine definirane su, između ostalog i stope amortizacije. Vrijednost pojedinog predmeta dugotrajne nefinancijske imovine udruga može amortizirati u vijeku trajanja počevši od prvog dana mjeseca iza mjeseca u kojem je imovina stavljena u upotrebu. Propisane stope…

Pročitajte više

Samoprocjena neprofitne organizacije za 2016. godinu

Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15) obvezuje neprofitne organizacije koje prema zakonskim odredbama vode dvojno knjigovodstvo na provođenje samoprocjene učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola. Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva, tri godine od osnivanja, odnosi se i…

Pročitajte više