Čuvanje dokumentacije udruga

 

Čuvanje dokumentacije udruga

Rok za čuvanje poslovne dokumentacije počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige .

S 31.12.2020. istekao je rok za čuvanje poslovne dokumentacije koja se mora čuvati 11 godina ukoliko se ona odnosi na 2009. godinu i prijašnje godine i poslovne dokumentaciju koja se mora čuvati 7 godina ukoliko se ona odnosi na 2013. godinu i prijašnje godine.

VRSTA DOKUMENTACIJE ROK ČUVANJA
Isplatne liste za plaće i ugovore o djelu Trajno
Analitičke evidencije plaća i ugovora o djelu za koje se plaćaju obvezni doprinosi Trajno
Bilanca Trajno
Račun prihoda i rashoda Trajno
Bilješke uz financijske izvještaje Trajno
Izlazni, ulazni računi, izvodi 11 godina
Blagajnički izvještaj, uplatnice, isplatnice 11 godina
Glavna knjiga, dnevnik knjiženja, knjiga blagajne 11 godina
Kalkulacije za izradu naknada po drugom dohotku 7 godina
Upitnik samoprocjena 7 godina
Godišnji financijski plan i Plan rada 7 godina
Ankete – Covid 19 Do završetka pandemije

 

Uništenje dokumentacije udruge

Iako se radi o vlastitoj dokumentaciji udruge, uništavanje dokumentacije nije u potpunosti slobodno, odnosno propisano je Zakonom o arhivskom gradivu i arhivama i njegovim podzakonskom aktima.

Po isteku roka čuvanja dokumentacije potrebno je Državnom arhivu prema mjestu sjedišta udruge podnijeti na odobrenje prijedlog za uništenje određene dokumentacije. Prijedlog treba sadržavati podatke o vrsti dokumentacije koja ide na uništavanje, količini, vremenu nastanka te o osnovi za uništenje, znači treba navesti propisane rokove čuvanja.

Po primitku odobrenja, dokumentacija se može uništiti u prostoru udruge kroz rezač ili se može angažirati  firmu koje se bave tom djelatnošću. Ukoliko se dokumentacija preda drugoj firmi na uništenje svakako treba zatražiti od iste Potvrdu o uništenju. Pokretanje postupka uništenja dokumentacije udruge po isteku roka čuvanja bilo bi poželjno zapisnički konstatirati odlukom tijela Udruge.

Rozita Kuzma