Likvidator udruge

Zakonom o udrugama  br. NN 74/14 u čl. 49. propisan je postupak likvidacije udruge koji se provodi u određenim slučajevima kada udruga prestaje. Slučajevi  kada  je u udruzi potrebno pokrenuti likvidacijski postupak jesu:

 • kada skupština donese odluku o prestanku udruge
 • kada protekne dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovite sjednice skupštine, a ona nije održana
 • u slučaju donošenja pravomoćne odluke suda o ukidanju udruge
 • na zahtjev člana , ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge a nadležno tijelo udruge u roku od godine dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijmu novih članova.

Pokretanjem postupka likvidacije  prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge te likvidator postaje osoba koja  zastupa udrugu  u postupku likvidacije na način da se  otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga. Likvidator može biti fizička ili pravna osoba, može i ne mora biti član udruge. Imenuje ga nadležno tijelo udruge temeljem  odredbi  Statuta, a imenovanje mora biti vidljivo iz zapisnika skupštine. Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju  likvidacijskog  postupaka.

Obveze  likvidatora u likvidacijskom postupku  jesu:

 • utvrditi stanje na poslovnom računu udruge
 • utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja
 • utvrditi ostalu imovinu udruge
 • pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija –Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja
 • u slučaju da udruga ima dugovanja mora objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi u roku od 30 dana od dana objave poziva
 • u slučaju eventualnih potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova u roku od 30 dana
 • preostalu imovinu dužan je raspodijeliti u skladu s odredbom 53. Zakona o udrugama br.NN 74/14
 • u roku od 8 dana od dana okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu završni račun i izvješće o provedenom postupku
 • ukoliko utvrdi da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza dužan je u roku od 8 dana o tome obavijestiti nadležni sud prema sjedištu udruge radi pokretanja stečajnog postupka

Ukoliko ne izvrši  gore navedene obveze iz likvidacijskog postupka likvidator  – pravna osoba kazniti će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kn, a likvidator – fizička osoba novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kn.

Nadležni ured na temelju dostavljenog izvješća o provedenom likvidacijskom  postupku donijeti će rješenje o brisanju udruge iz registra udruga , osim u slučaju kada su utvrđeni dugovi udruge. Temeljem pravomoćnog  rješenja udruga se briše iz registra udruga i prestaje postojati.

 Rozita Kuzma, struč.spec.admin.publ.