Udruge – veće dnevnice od 01.09.2019.godine

Dana 1. rujna 2019. stupile su na snagu izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak (NN broj 80/19).

Najinteresantnija novina za poslovanje udruga odnosi se na povećanje neoporezive svote dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu na način da umjesto dosadašnjih 170,00 kuna nova svota neoporezive pune dnevnice iznosi 200,00 kuna, dok  pola dnevnice umjesto dosadašnjih 85,00 kuna iznosi 100,00 kuna.

Podsjećam, puni iznos neoporezive dnevnice isplaćuje se za službena putovanja duža od 12 sati dnevno, dok se za službeno putovanje duže od 8 sati, a kraće od 12 sati isplaćuje pola dnevnice.

Uz navedenu izmjenu Pravilnikom se uvode još četiri nova primitaka koja udruga može neoporezivo isplatiti svojim radnicima i to:

  • troškovi prehrane radnika – do 5.000 kuna godišnje kao paušalna naknada, ili do 12.000 kuna godišnje na temelju vjerodostojne isprave te pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na udrugu i podmireni su bezgotovinskim putem
  • naknada za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima Ministarstva nadležnog za turizam do 2.500 kuna godišnje.
  • trošak  smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa kod udruge do visine stvarnih izdataka
  • naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi, i to do visine stvarnih izdataka.

Inače, ovo je prvi puta nakon 21 godinu (zadnja izmjena bila je  01.01.1998. godine) da su se iznosi dnevnica povećali.

Rozita Kuzma, struč.spec.dmin.publ.