Godišnji obračun poreza na dohodak- obaveza udruge kao poslodavca

Sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada propisano je člankom 47. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16 i 106/18 – u nastavku teksta: Zakon) i  predstavlja zakonsku obvezu poslodavca.

Ukoliko tijekom godine dohodak od nesamostalnog rada nije redovito mjesečno isplaćivan pa nije iskorišten osobni odbitak ili je po toj osnovi porezno opterećenje u pojedinim mjesecima bilo različito te je porez uplaćen u većem iznosu udruga je , kao poslodavac, u obvezi  za  svoje radnike izvršiti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u mjesecu prosincu tekuće godine, a najkasnije do 31. prosinca.

Obveza se sastoji u  sastavljanju godišnjeg obračuna za radnike  koji su ostvarili plaću ili primitke iz članka 21. Zakona u cijelom poreznom razdoblju, a nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i općina koje su propisale plaćanje prireza porezu na dohodak (čl. 47. Zakona i čl. 25. st. 5. Pravilnika).

Također, udruga je obvezna je sastaviti godišnji obračun plaće ako je radnik  u tijeku poreznog razdoblja koristio:

  • pravo na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust
  • bolovanje iznad 42 dana ili drugi dopust za koji se prema posebnim propisima isplaćuje naknada plaće na teret sredstava obveznih osiguranja, osim ako je to pravo koristila svih 12 mjeseci poreznog razdoblja
  • u svim ostalim slučajevima kada je porezno opterećenje u poreznom razdoblju bilo različito te bi na temelju godišnjeg obračuna radnik ili druga fizička osoba ostvarila razliku za povrat preplaćenog poreza ili za uplatu manje uplaćenog poreza zbog ravnomjernog godišnjeg oporezivanja odnosno izravnanja porezne osnovice.

Valja istaknuti da udruga kao poslodavac  ne smije sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za radnike koji u udruzi nisu radili cijelo porezno razdoblje ili su mijenjali prebivalište odnosno uobičajeno boravište.

Nadalje, ukoliko  je udruga redovito izvješćivala Poreznu upravu o obračunatim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu za radnike koji su u svih 12 mjeseci ostvarili pravo na plaću (neovisno je li ista isplaćena ili ne), udruga ne sastavlja godišnji obračun od nesamostalog rada jer su svi osobni odbitci iskorišteni.

Godišnji obračun poreza iz plaće sastavlja se za svakog radnika posebno koristeći podatke iz porezne kartice (Obrazac PK) i uzimajući u obzir od kada vrijede ti podaci.

Dobivene razlike između konačne godišnje obveze i uplaćenog poreza na dohodak od nesamostalnog rada treba izravnati pri zadnjoj isplati u godini, obično u mjesecu prosincu.

Naime, ako se utvrdi da je radniku tijekom godine uplaćeno više poreza i prireza od onoga utvrđenog godišnjim obračunom, radnik ima pravo na povrat preplaćenog poreza.

Isto tako, ako se utvrdi da je plaćeno manje poreza, tada se pri zadnjoj isplati plaće taj iznos mora uplatiti, što znači da će se radniku pri zadnjoj isplati uvećati porezna obveza za manje plaćeni porez i prirez.

Rozita Kuzma, struč.spec.admin.publ.