Organizacija putovanja i kongresa kod udruga

Od 01.siječnja 2018. na snazi je novi Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017) koji donosi i neke novine koje se odnose na poslovanje udruga.

  • Udruga više nije dužna prije početka putovanja prijaviti organizaciju putovanja mjesno nadležnoj službi Turističke inspekcije Ministarstva turizma.
  • Udruga može radi ostvarivanja svojih ciljeva utvrđenim Statutom pružati usluge organizacije putovanja (paket aranžmana i izleta) isključivo za svoje članove, s tim  da paket aranžman može trajati najviše dva dana uključujući jedno noćenje, ali to mogu učiniti najviše tri puta godišnje i bez svrhe stjecanja dobiti.
  • Udruga ne može samostalno organizirati paket aranžmane koji traju dulje od dva dana i uključuju više od jednog noćenja, već njegovu organizaciju moraju povjeriti turističkoj agenciji.
  • Udruga može biti organizator kongresa, događanja ili sličnog skupa te bez angažiranja turističke agencije može organizirati usluge prijevoza, smještaja i prehrane za sudionike, pod uvjetom da se trošak njihovog sudjelovanja plaća isključivo iz sredstava organizatora ili sponzorstva te bez naplate kotizacije i bilo kakve druge naknade za sudjelovanje od sudionika kongresa, događanja ili sličnog skupa. Sudionik ne može snositi troškove svoga sudjelovanja kroz osobno sponzorstvo, donaciju ili slično. Ako organizacija kongresa, događanja ili sličnih skupova sudionicima i osobama u njihovoj pratnji ne uključuje ponudu smještaja, prijevoza, izleta i drugih usluga u turizmu  već samo zakup prostorije za održavanje događanja te tehničku organizaciju predavanja tada se ne radi o turističkoj usluzi u kongresnom turizmu.

Rozita Kuzma, struč.spec.admin.publ.