Prijava udruge u Registar stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika (dalje u tekstu:Registar) je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima.

Kod udruge se stvarnim vlasnikom smatra osoba ovlaštena za zastupanje.

Registar se uspostavlja na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN broj:108/17 i 39/19, dalje u tekstu: Zakon) u svrhu sprječavanja zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela uključujući i porezne prijevare kao i za financiranje terorizma te s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu.

Na temelju članka 32. Zakona sljedeći pravni subjekti dužni su upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar.

  1. trgovačka društva
  2. podružnice stranih trgovačkih društava
  3. udruge
  4. zaklade
  5. fundacije
  6. ustanove kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Za udruge će se iz sustava OIB-a jednokratno preuzeti podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a sva naknadna ažuriranja i promjene podataka bit će dužni izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan člankom 14. i člankom 15. Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika (NN broj: 53/19, dalje u tekstu: Pravilnik).

Za udrugu kao pravnu osobu koja odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje ne upiše u Registar stvarnih vlasnika na način i u rokovima propisanima Pravilnikom propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna dok je za osobu ovlaštenu za zastupanje udruge propisana novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna.

Ovlaštena osoba za zastupanje udruge može, bez plaćanja naknade, podatke u Registar upisati korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz digitalni certifikat ili osobno u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima.

 

Rozita Kuzma, struč.spec.admin.publ.