Rok za predaju financijskog izvještaja udruge za razdoblje od 01.01.2021.-30.06.2021. godine

Sve udruge koje obvezno ili dobrovoljno vode dvojno knjigovodstvo kao i udruge koje su osnovane tijekom 2019.,2020. i 2021. godine  u obvezi su sastavljanja i  predavanja financijskog izvještaja za razdoblje od 01.01.2021.-30.06.2021.

Izvještaj  se predaje FINI-i na obrascu PR-RAS-NPF. Obrazac je isti kao i za 2020. godinu te nije potrebno sastavljati  bilješke.

Rok za predaju obrasca je najkasnije do 30.srpnja 2021. godine.

Udruga koja vodi jednostavno knjigovodstvo ne predaje polugodišnji izvještaj u FINU-u.

Udruga koja nije predala financijske izvještaje ranijih godina, a imala je obvezu, iste ne može naknadno predati na FINI-i niti Ministarstvu financija. Takva udruga obvezna je popuniti podatke u stupcu “Ostvareno prethodne poslovne godine” bez obzira na činjenicu da prethodne godine nije predala financijski izvještaj.

 

Rozita Kuzma, mag.admin.publ.